SILVER TRAIL 1/2m (CYMRAEG)

Cyflwyniad

Croeso i’n ras rhedeg llwybrau – ein digwyddiad cyntaf! Rydyn ni’n ffyddiog ein bod wedi dod o hyd i lwybr y byddwch chi’n ei fwynhau. Mae’n un hynod o amrywiol – bryniau, rhostir, coedwigoedd, caeau, rhannau technegol, mwd, dwr, a llond gwlad o hwyl gobeithio!

Ble i aros yn Aberystwyth

Os ydych chi’n teithio yma ar gyfer y digwyddiad, dyma ddolen i rywfaint o’r llety sydd ar gael yn lleol:

http://www.discoverceredigion.co.uk/Cymraeg/ble/TrefiaPhentrefi/Pages/Aberystwyth.aspx

Y lleoliad: Nant yr Arian

Rydyn ni’n mawr obeithio y byddwch yn hoffi lleoliad y digwyddiad. Rydyn ni’n teimlo bod gan Nant yr Arian lawer iawn i’w gynnig fel canolfan ar gyfer y ras, i’r gwylwyr yn ogystal ag i’r rhedwyr. Ceir digonedd o le parcio, ond yn anffodus does dim cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus a fydd yn addas ar gyfer y digwyddiad. Mae yma gaffi, barcutiaid coch (sy’n cael eu bwydo am 2pm – mae’n werth ei weld!), parc chwarae i blant, llwybrau cerdded ar gyfer pob gallu, a llwybrau beicio mynydd.

Mae’r ganolfan wedi’i lleoli ar yr A44, tua 10 milltir y tu allan i Aberystwyth. Y cod post ar gyfer eich dyfais llywio lloeren yw SY23 3AD.

Ceir rhagor o wybodaeth yma:

https://cyfoethnaturiol.cymru/bwlchnantyrarian

Y Llwybr

Dyma ffeil gpx ar gyfer llwybr y ras: https://connect.garmin.com/modern/activity/1994035955

Fel y bydd y rhai mwyaf sylwgar yn eich plith yn gweld, mae’n 13.35 milltir o hyd. Yn anffodus, doedd dim modd trefnu llwybr hanner marathon o’r union bellter cywir. Ceir man troi rhyw fymryn cyn diwedd yr hanner marathon ar gyfer y rhai sy’n rhedeg marathon llawn, ac felly bydd y marathon llawn yn gyfanswm o tua 26.5 milltir. Os ydych chi’n rhedeg y pellter marathon, byddwch yn cwblhau’r llwybr cylchol ddwywaith, OND ar yr ail gylch byddwch yn rhedeg i’r cyfeiriad arall, felly bydd yn teimlo’n gwbl wahanol i’r cylch cyntaf (wedi ichi gyrraedd y ffordd ar filltir 1, hynny yw – mae’r rhan o’r ganolfan i’r ffordd yr un fath ar gyfer pob llwybr a phob cylch). Ymddiheuriadau os yw hyn yn swnio’n gymhleth – mae’n syml iawn mewn gwirionedd!

Y rhiw erchyll yna? Cewch ei fwynhau yn awr – mae bellach yn ddisgynfa arbennig.

Y rhedfa lawr rhiw dechnegol wych yna? Efallai y bydd yn teimlo fymryn yn wahanol y tro yma.

Set wahanol o heriau a set newydd o olygfeydd godidog.

Bydd y llwybr wedi’i farcio’n dda, gyda digon o farsialiaid ar ei hyd.

Bydd gorsafoedd bwydo bob 4 i 5 milltir (2 ar yr hanner a 5 ar y ras lawn, yn ogystal ag un ar y diwedd).

Ceir tua ¾ milltir o darmac ar y llwybr (felly 1½ milltir ar gyfer y ras lawn) ond ras lwybr yw hon, heb os, ac rydym yn sicr yn argymell esgidiau rhedeg llwybr. Mae gweddill y llwybr yn gyfuniad o ffyrdd rheoli tân, llwybrau technegol, glaswellt a thraciau sengl … ac un neu ddau o rwystrau dwr!

Cyngor sylfaenol

Mae arnom eisiau i’n digwyddiad fod yn un llawn hwyl ond eto’n heriol. Weithiau, gyda heriau, daw damweiniau ac anafiadau. Rydym yn mawr obeithio na fydd hyn yn digwydd, ond os cewch chi anhap:

Rhowch ddillad cynnes a dillad sy’n dal dwr amdanoch, a hynny’n gyflym.

Os ydych chi ar y llawr, rhowch flanced ffoil oddi tanoch – bydd hyn yn golygu y byddwch yn colli llawer llai o wres.

Chwythwch eich chwiban! Daliwch ati i chwythu 6 chwibaniad byr, gan adael munud rhwng pob set o 6 (ydych chi’n falch ichi ddod â’r chwiban nawr?).

Yn olaf: os dewch o hyd i unrhyw un sydd angen cymorth, helpwch nhw! Rydym ni i gyd yn rhedwyr llwybrau, ac yn griw cyfeillgar; rydym ni yma i helpu ein gilydd ar hyd y ffordd. Fel y nodwyd eisoes, natur y llefydd bendigedig hyn lle rydym yn rhedeg yw y gallant fod yn llefydd garw, ac ar adegau pan fydd rhywun angen cymorth ein lle ni yw gofalu am ein gilydd.

Rhestr o offer

Mae arnom eisiau i chi gael hwyl, ond hefyd mae arnom eisiau i chi fod yn ddiogel. Mae’r digwyddiad yma’n cael ei gynnal ym mis Mawrth, a gall y tywydd fod yn anodd i’w ragweld; o’r herwydd, rydym yn cadw’r hawl i’ch gorfodi i gario offer penodol os yw’r tywydd yn wael. Os bydd unrhyw beth yn mynd o’i le, gall gymryd rhywfaint o amser i’ch cyrraedd oherwydd y tirwedd a’r lleoliad.

Dylech ddod â’r pethau canlynol gyda chi, a bod yn barod i’w cario wrth redeg os bydd y tywydd yn wael:

Top sy’n dal dwr (trowseri yn opsiynol)

Top llewys hir (i’w wisgo neu ei gario)

Blanced ffoil (i’w chario ym mhob tywydd)

Bwyd argyfwng

Ffôn (wedi’i wefru)

Het a menig

Chwiban

Yr unig beth yr hoffem ichi ei gario beth bynnag fo’r tywydd yw’r flanced ffoil, er mwyn cadw eich hun yn gynnes os cewch anaf.

Camfeydd a giatiau

Ceir sawl camfa ar y llwybr – cymerwch ofal wrth groesi’r rhain, a chofiwch y bydd gan y rhai sy’n croesi o’r cyfeiriad arall yr un hawliau. Gallant hefyd fod yn llithrig.

Rydym hefyd wedi trefnu, lle bynnag y bo modd, fod giatiau’n cael eu cadw ar agor, ond os bydd giât wedi’i chau pan fyddwch yn ei chyrraedd gofynnir ichi ei chau y tu ôl i chi, neu ddweud wrth y rheini sydd y tu ôl ichi am ei chau wedi iddynt fynd drwyddi.

Tynnu allan

Os ydych chi wedi blino ac na allwch gwblhau’r ras, rhowch wybod i un o’r marsialiaid, a fydd yn gallu egluro wrthych pa un yw’r ffordd gyflymaf yn ôl i’r ganolfan. NID OES CERBYD CASGLU OS BYDDWCH YN RHOI’R GORAU IDDI OHERWYDD BLINDER.

Mae gennym wasanaeth cymorth cyntaf gwych, ac os cewch eich anafu cewch eich cludo’n ôl i’r ganolfan ymwelwyr yn Nant yr Arian, neu i’n hysbyty lleol os oes angen.

Os ydych yn dod i ddiwedd cylch cyntaf y marathon a’ch bod yn teimlo nad yw pethau’n mynd yn rhy dda, a bod goleuadau llachar, teisennau a diodydd twym y caffi yn ormod o atyniad, croeswch y llinell derfyn a chewch amser ar gyfer y pellter hanner marathon. Byddwch yn cael eich rhestru yng nghanlyniadau’r hanner marathon (sy’n llawer gwell na ‘DNF’!) ond, beth bynnag yw eich amser, ni fyddwch yn gymwys am wobr, gan y byddwch wedi rhedeg i’r cyfeiriad croes i’r rhedwyr hanner marathon felly ni fydd modd cymharu eich amseroedd.

Peidiwch ag anghofio casglu eich medal wrth orffen!

Uchafswm amser

Er mwyn diogelu pawb sy’n rhan o’r digwyddiad rydym wedi penderfynu cynnwys uchafswm amser ar gyfer y ras, sef:

Hanner marathon: 4 awr

Marathon llawn: 7 awr

DS: Os ydych yn gwneud y marathon llawn a’ch bod yn cyrraedd y pwynt hanner ffordd wedi 3 awr 30 munud, byddwch yn cael eich cyfeirio tuag at y llinell derfyn, a gofynnir ichi’n gwrtais beidio â pharhau na rhoi cynnig ar y marathon llawn. Rhoddir amser ar gyfer yr hanner marathon ichi. Mae hyn er diogelwch a lles pawb sy’n cymryd rhan, yn rhedwyr, marsialiaid ac ôl-redwyr fel ei gilydd.

%d bloggers like this: